Privacy reglement

Dit is de privacyverklaring van Bijstand In Jeugdzorg.

Om ons werk te kunnen doen en jou de juiste hulp te bieden, verwerken we persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van een ouder, maar ook van gezinsleden en andere betrokken personen. We gaan zorgvuldig met jouw privacy om en houden ons aan de regels die voortkomen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring legt uit hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat jouw rechten zijn ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Heb je een vraag over deze verklaring? Stuur dan een e-mail naar info@bijstandinjeugdzorg.nl

We verzamelen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en bewaren deze niet langer dan nodig. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als je daar toestemming voor geeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens als je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De wet zegt dat sommige persoonsgegevens ‘bijzonder’ zijn. Met deze gegevens moeten we extra voorzichtig omgaan. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van onze organisatie die toegang tot jouw persoonsgegevens nodig hebben, krijgen dit. Denk aan jouw persoonlijke trajectbegeleider en zijn of haar vervanger bij afwezigheid. 

Hoe houden we jouw persoonsgegevens veilig?

De medewerkers van bijstand in jeugdzorg worden opgeleid in het beschermen van jouw persoonsgegevens door privacy trainingen en werkinstructies. Hiernaast nemen we technische beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

Over welke persoonsgegevens praten we, verzamelen we en waarvoor?

Persoonsgegevens die mogelijk voorkomen in brieven en andere documenten die je aanlevert:

 • Algemene gegevens zoals je voor- en achternaam, adresgegevens en contactgegevens;
 • Informatie over jouw omgeving zoals je gezin, (mogelijke) andere betrokkene(n) bij jouw gezin of gezinssituatie;
 • Gegevens van zorg en hulpverleners indien dat voor jouw situatie van belang is om te weten;
 • Informatie die in een dossier staat, van bijvoorbeeld jeugdzorg of andere zorgverleners of eventuele incidenten waarbij je bent betrokken;
 • Overige informatie die jij aan ons geeft tijdens contactmomenten zoals vragen, verzoeken of klachten.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de ondersteuning te verlenen zoals we hebben afgesproken;
 • Om van te leren zodat situaties als deze in de toekomst niet meer voorkomen;
 • Om onze administratie bij te houden;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken en hierop te reageren;
 • Om jouw vragen en verzoeken te beantwoorden en om contact met jou te houden;
 • Om te laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken;
 • Om rechten uit te oefenen of te verdedigen, bijvoorbeeld bij een klachtencommissie;
 • Om uitvoering te geven aan wetten en regels;
 • Om over de voortgang van alle hulpvragen van ouders/kinderen te rapporteren.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Wij verwijderen al jouw persoonsgegevens zes maanden na het laatste contact dat wij met je hebben.

Toestemming geven en intrekken

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als jij ons toestemming geeft. Je hebt het recht om deze toestemming op elk moment weer in te trekken.

 Wil jij je toestemming intrekken? Stuur je verzoek aan info@bijstandinjeugdzorg.nl

Recht op inzage

Misschien wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt ons dat altijd vragen. Dit noemen we recht op inzage. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens inzien. Als je wilt zien welke persoonsgegevens we van je hebben opgeslagen, neem dan contact op met info@bijstandinjeugdzorg.nl of vraag het aan je trajectbegeleider.

Gegevens wijzigen

Als je naam verkeerd geschreven is of je e-mailadres klopt niet, dan kun je ons vragen je gegevens te veranderen of te verbeteren.

Gegevens wissen

Je kunt ons ook vragen om -een deel van- je gegevens te wissen. Bijvoorbeeld omdat de opgeslagen persoonsgegevens niet relevant zijn voor jouw hulpvraag.

Gegevens beperken of over (laten) dragen

Als we jouw gegevens niet meer mogen verwerken, zijn we verplicht om deze te wissen. Dit is wettelijk zo bepaald. Als je jouw gegevens aan een andere organisatie wilt overdragen, dan helpen we jou om de juiste informatie met deze organisatie te delen. Dit doen we alleen op jouw verzoek.

Bezwaar

Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens, dan kun je dit aan ons laten weten. Het recht om bezwaar te maken heb je in ieder geval wanneer we jouw informatie per e-mail sturen waar je geen toestemming voor hebt verleend. Wanneer je in andere gevallen bezwaar maakt, beoordelen we per geval of we voldoen aan je verzoek.

Klacht indienen

Vind je dat wij niet goed met jouw persoonsgegevens omgaan? Bespreek dit dan eerst met je procesbegeleider. Als je met hem of haar geen oplossing vindt, kun je ook een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht stuur je een mail naar info@bijstandinjeugdzorg.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je toch zorgen over de omgang met jouw persoonsgegevens en kom je er niet uit met ons? Dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens hoe je dit doet.