Missie en visie

Missie:

Waar samen regie gevoerd wordt, stopt de strijd

Kinderen die in een kwetsbare positie zitten verdienen een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Door ouders te ondersteunen bij het hulpverleningstraject binnen jeugdzorg, waarbij wij insteken op samenwerking tussen verschillende partijen tot stand brengen, maken we ouders zelfredzaam en wordt er samen regie genomen, in het belang van het kind. Samen tot een plan van aanpak met helder geformuleerde doelen komen voorkomt miscommunicatie, weerstand of strijd tussen ouders en jeugdhulpverlening en verstevigt ouders in hun ouderrol.

Door de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact zorgen wij voor gelijkwaardigheid en wederkerig contact met ouders. Dit creëert vertrouwen en veiligheid van waaruit wij een brug kunnen bouwen richting de professionals binnen jeugdzorg.

Onze voorkeur is om zo vroeg mogelijk betrokken te worden in een jeugdzorgtraject, bij voorkeur nog voor het gedwongen kader. Samenwerking vraagt om wederzijds vertrouwen en kan het snelst bereikt worden indien dit vertrouwen nog niet beschadigd is geraakt. 

Waar samen regie gevoerd wordt stopt de strijd en dat komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Door gebruik te maken van eigen kracht en het sociaal netwerk wordt de zelfredzaamheid van het gezin vergroot. Dit zal uiteindelijk leiden tot een grote uitstroom van gezinnen binnen jeugdzorg en zal op termijn dus leiden tot een afname van de kosten.

Doelstellingen:

⦁ Door het bieden onafhankelijke ondersteuning bij jeugdhulpverlening werken we aan een duurzame samenwerking met alle betrokkenen.
⦁ Dit doen we bijvoorbeeld door het bouwen van een brug tussen ouder(s) en jeugdhulpverlening door leefwereld en systeemwereld dichter bij elkaar te brengen.
⦁ We leggen van ouders de procedures en genomen beslissingen uit m.b.t. genomen beslissingen / in te zetten hulpverlening leggen we de procedures uit.
⦁ Samen mét ouders en jeugdhulp tot een plan van aanpak komen zorgt voor een plan dat gedragen wordt door alle partijen.
⦁ Middels de presentietheorie (Baart, 2012) sluiten we zo goed mogelijk aan bij de leefwereld van cliënten.
⦁ Als ervaringsdeskundige beschikken we over ervaringskennis die we actief inzetten naast onze jarenlange praktijkkennis.
⦁ We faciliteren lotgenotencontact voor ouders en waar mogelijk verwijzen we naar diverse zelfhulpgroepen.